Όλα τα προϊόντα Γιαχανάς είναι πιστοποιημένα και διενεργούνται ταχτικά μικροβιολογικοί έλεγχοι και αναλύσεις.

Οι πρώτες ύλες είναι προέρχονται αποκλειστικά από παραγωγούς του νομού Έβρου της θρακικής γης.

Όλα τα προϊόντα Γιαχανάς είναι πιστοποιημένα και διενεργούνται ταχτικά μικροβιολογικοί έλεγχοι και αναλύσεις.